Vedtægter

I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL

§ 1. Navn

Foreningens navn er "Resilience Lab Denmark".                                                                                                                                          

§ 2. Hjemsted

Resilience Lab Denmark hjemsted er Vejle Kommune.

§ 3. Formål 
Resilience Lab Denmark er et innovationssamarbejde for forsyningsresilience og er en almennyttig non-profit forening, som med udgangspunkt i Vejle by, arbejder på at udvikle og koordinere ”Resilente 2050 løsninger” for byer i år 2050 inden for energi, vand og data. Formålet er:

 • At få simuleret Vejle by i år 2050 ved en samling af eksisterende viden om udviklingen inden for energi, klima, data og tilflytnings-/bosætningsmønstre i 2050
 • At stille denne viden til rådighed i et nyt ”Resilience GIS værktøj” som muliggør.
 • At kunne ”2050 certificere” Vejle by og andre byer i deres løbende planlægning og udvikling af forsyning af energi, data og vand.
 • At kunne involvere teknologileverandører til dialog om fremtidige løsninger.
 • At sikre sammentænkning af synergierne mellem energi, vand og data
 • At demonstrere løsninger ”live” i byen Vejle for at lære heraf og optimere løbende.
 • At gennemføre forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for resilience
 • At arbejde på at få ”LIVE SISTER SITES” i flere af de 100 resilient byer
 • At arbejde for at fremme eksport af danske teknologi- og systemløsninger
 • At afholde nationale og internationale konferencer, workshops og matchmaking samt evt. vandreudstillinger til de andre byer.
 • At involvere sig i nationale og internationale resilience projekter
 • At stille viden, værktøjer og løsninger til rådighed for de øvrige 99 resiliente byer i verden, så vi sikrer os ”share best practice” mellem forskningsinstitutioner, myndigheder, virksomheder og forbrugergrupper 

Udgangspunktet for arbejdet er …

 • ”Resilient Communities” i byen, som selvstændig og autonom skal være forsyningsresiliente mht. energi, data og vand.
 • At communities skal være selvforsynende celler.

II. MEDLEMMER

§ 4. Medlemmer

1. Som medlemmer kan optages følgende, som gennem deres funktioner eller erhvervsudøvelse har en særlig interesse inden for Resilience Lab Denmark formål:

-          Kommuner

-          Offentlige og private virksomheder

-          Forsknings-, uddannelses- og videns institutioner

-          Forsyningsvirksomheder

-          Rådgivere

 

 1. 2. Ved optagelse af medlemmer opdeles disse i følgende kategorier:
  1.  Ouattro Helix strategigruppen: 
   Forskning: Syddansk Universitet og VIA University College -
   Myndigheder: Vejle Kommune -
   Forsyningsinfrastruktur: Vejle Spildevand A/S og TREFOR -
   Virksomhedsinvolvering: Green Tech Center - 
   Borgerinvolvering: 100 Resilience Cities  organisation.

  2. Koncept partnere er ved foreningens stiftelse:
   Insero Software
   GeoPartnere
   Rambøll
  3. Virksomheder med over 10 ansatte 

  4. Virksomheder med op til 10 ansatte

  5. Forsknings-, videns- og undervisningsinstitutioner, Kommuner og Regioner som ikke er omfattet under pkt. A samt Nationale og Internationale organisationer

Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende.

§ 5 . Optagelse og udmeldelse

 1. 1. Bestyrelsen fastlægger kriterier og procedure for optagelse af nye medlemmer, herunder konceptpartnere. De til enhver tid gældende optagelseskriterier og proceduren for optagelse skal være relevante og saglige og skal fremgå af Resilience Lab Denmarks hjemmeside.
 2. 2. Udmeldelse skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.
 3. 3. Ethvert medlem af Resilience Lab Denmark kan stille forslag til bestyrelsen.

§ 6. Eksklusion

 1. 1. Bestyrelsen kan med ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder Resilience Lab Denmark formål eller med overlæg bringer Resilience Lab Denmark i miskredit. I tilfælde af eksklusion er årskontingentet tabt. Evt. nærmere regler for eksklusion fastlægges af bestyrelsen.
 2. 2. Et medlem af Resilience Lab Denmark kan, hvis det ekskluderes, forlange foretræde for bestyrelsen op til 4 uger efter at bestyrelsen har meddelt eksklusionen og kan endvidere forlange beslutningen om eksklusion behandlet på førstkommende generalforsamling.
 3. 3. Foreningens stiftere - Quatro Helix Strategigruppen (Vejle Kommune, Syddansk Universitet, VIA University College, Vejle Spildevand, TREFOR og Green Tech Center) er fødte medlemmer af foreningen og kan ikke ekskluderes.

III. LEDELSE.

§ 7. Generalforsamling

1. Generalforsamlingen er den overordnede myndighed i alle Resilience Lab Denmarks anliggender inden for de i nærværende vedtægter fastsatte grænser

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. maj

3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller på begæring af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af ønske til dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter begæringens modtagelse

4. Generalforsamlinger indkaldes på foranledning af bestyrelsen med højest 4 og mindst 2 ugers varsel ved brev eller e-mail til samtlige medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet og angive eventuelle forslag til vedtægtsændringer

5. Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling skal være bestyrelsesformanden eller sekretariatet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

    a. Valg af dirigent

    b. Beretning om Resilience Lab Denmark virksomhed i det forløbne år

    c. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt beslutning om godkendelse af     resultatopgørelse og balance

    d. Godkendelse af kontingent for året

    e. Forslag fra bestyrelse, medlemmer eller daglig ledelse

    f.  Udpegning af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 9

    g. Valg af revisor

    h. Eventuelt

7.  Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

             a. På generalforsamlingen har alle medlemmer stemme- og taleret
             b. De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal, jf. dog § 19
             c. Der kan stemmes ved fuldmagt dog således, at fuldmagt kun kan gives til bestyrelsen eller til et andet medlem.

7.a. Der kan ikke træffes beslutninger, der strider mod gældende ret, almindelige retsgrundsætninger eller som vil være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.

§ 8. Bestyrelse

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til varetagelse af den overordnede ledelse af Resilience Lab Denmark.

 • Den daglige drift varetages af Green Tech Centers sekretariat.
 • Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper. Alle medlemskategorier have mulighed for at deltage i arbejdsgrupper
 • Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

§ 9. Bestyrelsens sammensætning

1. Bestyrelsen sammensættes på følgende vis:

 - 1 medlem fra hver af Quatro Helix Partnerne – kategori A
   Hvert medlem udpeger en personlig suppleant, som opfylder kravene jf. vedtægterne i kapitel II 
   Bestyrelsen kan tildele et medlem en observatørpost i bestyrelsen – med hel eller delvis møde- og taleret, men uden stemmeret.

2. Bestyrelsen konstituerer sig med Bestyrelsesformand og næstformanD.Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede - heriblandt bestyrelsesformanden eller næstformanden.

3. Beslutningerne afgøres ved almindeligt flertal.

§ 10. Bestyrelsens opgaver

1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Resilience Lab Denmark og tilsyn med Resilience Lab Denmark daglige ledelse, herunder: 

 • Fremlæggelse af udkast til årsregnskab, revisionsberetning og kontingentsatser til godkendelse på den ordinære generalforsamling
 • Godkendelse af budget for det kommende år (1)
 • Eksklusion af medlemmer
 • Udvikling af Resilience Lab Denmark aktiviteter
 • Drøftelse og vedtagelse af de overordnede visioner, værdier og strategier
 • Den nødvendige opfølgning på og kontrol med Resilience Lab Denmarks aktiviteter

2. Hvervet som bestyrelsesformand kan honoreres. Et eventuelt honorar til bestyrelsesformanden fastsættes af generalforsamling. Øvrige bestyrelsesposter er ulønnede.

§ 11. Resilience Lab Denmarksbestyrelsesformand 

Bestyrelsesformanden er bemyndiget til at træffe afgørelse i overensstemmelse med § 7a i sager, der vurderes som uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende orienteres om bestyrelsesformandens afgørelse i sådanne sager På førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 12. Den daglige drift

 1. Den daglige ledelse varetages af Green Tech Centers sekretariat efter en af bestyrelsen udarbejdet ansvars- og kompetencebeskrivelse samt inden for rammerne af Resilience Lab Denmarks arbejdsgrundlag og budget.
 2. Green Tech Centers sekretariat er ansvarlig for, at der føres forhandlingsprotokoller over generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne

IV ØKONOMISKE FORHOLD

§ 13. Resilience Lab Denmarks økonomiske grundlag

Det økonomiske grundlag for Resilience Lab Denmark, herunder sekretariatets drift, opnås ved kontingentbetalinger, tilskud og projektmidler.

 1. Desuden kan Resilience Lab Denmarks medlemmer placere medarbejdere i/overføre medarbejdere til sekretariatet til at løse specifikke opgaver og eller projekter.

§ 14. Kontingenter

 1. Kontingenterne fastsættes af generalforsamlingen
 2. Kontingenter opkræves forud og skal betales senest 3 uger efter fakturering.
 3. Medlemmer hæfter alene med kontingentbetaling for Resilience Lab Denmarks forpligtelser.

§ 15. Regnskab

 1. Resilience Lab Denmarks regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
 2. Resilience Lab Denmarks årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabspraksis og underskrives af direktøren for sekretariatet, bestyrelsesformanden og næstformanden.
 3. Sekretariatet udarbejder budgetforslag for det kommende regnskabsår. Budgetforslagene forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Eventuelt overskud skal anvendes til fremme af Resilience Lab Denmarks formål og kan ingensinde udloddes til medlemmerne.

§ 16. Revision 
Generalforsamlingen vælger en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol.

§ 17. Fuldmagt
1. Resilience Lab Denmark tegnes af bestyrelsesformanden i forening med direktøren af sekretariatet eller af den samlede bestyrelse. 
2. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

V. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPHØR

§ 18. Vedtægtsændringer og eksklusion

 1. Beslutning om ændring i nærværende vedtægter eller eventuel ophævelse af Resilience Lab Denmark kræver mindst 2/3 majoritet blandt bestyrelsens medlemmer samt halvdelen af samtlige Resilience Lab Denmarks medlemmer.

Er halvdelen af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest fire uger efter – sætte spørgsmålet om ændring i vedtægterne eller Resilience Lab Denmarks ophævelse til skriftlig afstemning blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer. Vedtagelse kan da ske med halvdelen af de afgivne stemmer
Har et medlem forlangt et spørgsmål om eksklusion forelagt generalforsamlingen (jf. § 6) kræves der mindst 2/3 majoritet af de tilstedeværende medlemmer for at den meddelte eksklusion opretholdes.

 1. Der kan ikke foretages vedtægtsændringer, der strider mod §§ 3, 4.2, 6.2, 7a eller 9.2, uden dette forelægges Vejle Kommune til drøftelse, inden forslaget stilles

§ 19. Ophør

Ved ophør af Resilience Lab Denmark overgår Resilience Lab Denmarks aktiver til andet tilsvarende formål efter bestyrelsens beslutning, der skal forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Resilience Lab Denmark den 15.04. 2015.

(1)    Grunden til, at det er bestyrelsen der godkender budgettet er dels fordi det er Quattro Helix Partnerne der bærer den største del af kontingentet dels fordi Resilience Lab Denmark vil være projektorganisation med mange eksterne projekter der vil betyde, at budgettet ofte skal justeres